OPIS, KOMPETENCJE, OBSZARY DZIAŁANIA & ZADANIA

Szanowni Państwo,

   Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy nieustannie doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do angażowania się oraz wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Rady Rodziców 2016-2018
Anna Lipska

Czym tak na prawdę zajmuje się Rada Rodziców w naszej Szkole?

SKŁAD

Corocznie w trybie głosowania z grona reprezentantów „trójek klasowych” rodziców wybierana jest Rada Rodziców.
Rada Rodziców statutowo działa w składzie:

 • Prezydium: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik oraz Pozostali Członkowie Prezydium
 • Zwykli Członkowie Rady Rodziców

Wybory do Prezydium Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym i należy przeprowadzić je w głosowaniu tajnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami  działającymi w szkole.

Zakres działalności, prawa i obowiązki Rady określone są w Regulaminie  Rady Rodziców.

KOMPETENCJE

Do ustawowych kompetencji Rady Rodziców należy:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczego-profilaktycznego skierowanego do uczniów, a realizowanego przez nauczycieli
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły

GŁÓWNE CELE

Głównym celem  Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.
Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy.

FUNDUSZE & WYDATKOWANIE

Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Fundusze Rady Rodziców wydawane są corocznie m.in na:

 • Akcje & Projekty udoskonalające Szkołę (np. renowacje)
 • Wyposażenie Świetlicy szkoły
 • Artykuły biurowe dla Samorządu Szkolnego
 • Pomoce dydaktyczne
 • Bale karnawałowe, andrzejkowe
 • Słodycze i dekoracje na bale
 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących  udział w konkursach
 • Nagrody dla wybitnych uczniów złote pióra, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
 • Wsparcie finansowe uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (np. dofinansowania wycieczek szkolnych)
 • Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę
 • Licencje oprogramowania (dla pracowni komputerowej)
 • Wydatki okolicznościowe

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnej współpracy we wspólnym tworzeniu jak najlepszego środowiska edukacji dla Naszych Dzieci!